Trước đông tang tảng cảnh hầu ngày,
Bến Động Lâm kia cũng gấm tày.
Cửa có non xanh xem dễ thấy,
Song nhiều mai bạc lựa sơ hay.
Cá ăn mặt nước con vờn, nhảy,
Chim bắn đầu non cái đỗ, bay.
Khi ấy bút thần làm biếng chép,
Giang sơn góp một nghiêng tay.