Kì Viên dưỡng dục nẻo sơ đông,
Dạn mặt đầu canh thuở gió rung.
Giá chẳng xâm, hay tiết cứng,
Trăng những tỏ, biết lòng không.
Đài Vương tử vắng, nhàn xoang phượng,
Chầm Cát Pha thanh dễ hóa rồng.
Thiên hạ tri âm, hay có mấy ?
Mai thì ngự sử, đại phu tùng.