Tán xanh rộng thẳng rợp trời không,
Trải mấy trăm năm với gió lồng.
Chí cứng sờn lòng sương tuyết lạnh,
Thân hào lập đức miếu đường tông.
Kỳ Viên trúc quí hòng so sánh?
Dữ Lĩnh mai thơm dám ví đồng?
Hỗ thẹn tam quan mang chức lớn,
“Trượng phu” há đã nhận Tần công.

Đông Giáp Ngọ 1.2015

Quân Sơn