Cung hằng có đại quế là cay!
Thế tục ai người biết để say.
Bóng trắng thu trong mươi sáng tỏ,
Hương thơm hồ mát vạn lần bày.
Phăng cây chú cuội Ngô vung búa,
Tán thuốc mèo con thỏ giã chày.
Từ bữa ngôi cao mình cất đến,
Thân hình ngất ngưởng bốn bề hay.

Nguồn: Tình tự thi tập 2

Quân Sơn