Dòng dõi Giang Lăng tiếng đã đồn,
Già còn hơn nữa thuở còn non.
Xuân thêm cốt cách, hương càng bội,
Tuyết giúp tinh thần ngọc hãy còn...
Kể mặt, hay thông đều bạn tác,
Theo chân chiếm bảng, những em con.
Tiết là đá sắt thêm khoe muộn,
Sực nức danh thơm kiếp chẳng mòn.