Gió hiu hiu nhẹ cánh hồng,
Nhang dọc dầu ta cao lướt không.
Đỉnh núi phau phau mờ thức bạc,
Giữa trời lồ lộ dãi vầng hồng.
Chín lần lèo rủ, dầu thong thả,
Bốn biển lòng vui phỉ ngóng trông.
Có thuở liệng chơi ngoài lục hợp (?)
Hư không, loài ác rẽ đùng đùng.