Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai,
Cho làm lệnh tướng quét trần ai.
Một phen vùng vẫy, trời tung gió,
Bốn cõi tung hoành, đất sạch gai.
Ngày vắng dủ mây cung Bắc Hán,
Ðêm thanh tựa nguyệt chốn lâu đài.
Ôm lòng gốc rễ, lâu càng dãi,
Mòn mỏi lưng còn một cái đai.


Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 27
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004