Thóc lúa kho trời vẫn sẵn đây
Tạc thành cái cối để mà xay
Thu tàng châu ngọc tư mùa đủ
Chuyển vận âm dương một máy xoay
Đất phẳng nổi đùng cơn sấm động
Vừng to vung té hạt mưa bay
Đem tài xoay xoả ra tay giỏ
Lợi dụng cho dân đủ tháng ngày


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004