Mưa một trận dẫy ngòi hoa,
Quyền nẩy cho đi trấn cõi xa.
Sấu vươn lưng ngang suối biếc,
Rồng há miệng đớp doành la.
Lòng không lồng lộng người xem thấy,
Đường lợi nhao nhao nước chảy qua...
Ơn chúa biết tài, hay cắt đặt,
Duyên ra, cá nước khắp hòa nhà.