Lẻ thẻ năm ba nhà khắp đồi,
Cuốc cày sá tiếc trận rào thôi,
Bủa chài cuối bãi thuyền đôi chiếc,
Hái củi đầu non búa kể đôi.
Cá được cất tươi giương thế hứng,
Thơ ngâm đòi trận thỏa khi rồi.
Ê a khách đến, trà ba chén,
Cam quít đầy vườn ấy những tôi.