Hơi dương đầy cửa, ngọc đầy thềm,
Nến đốt buồng lan đã rạng đêm.
Thoáng thấy mặt hoa mày liễu tốt,
Rỡ phong trướng vóc đệm hương êm.
Song song loan phượng cùng chen bóng,
Lớp lớp hùng bi đã báo điềm.
Mừng ấy lại mừng kim bảng nữa,
Dường bằng gấm lại có hoa thêm.


Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ trong Thần đồng thi của Uông Thù đời Bắc Tống:
“Cửu hạn phùng cam vũ, Tha hương ngộ cố tri; Động phòng hoa chúc dạ, Kim bảng quải danh thì.”