Chiếu thư thượng đế xuống đêm qua,
Gióng khánh tiên đài kịp tới nhà.
Cẩm tú mấy hàng về động ngọc,
Thánh hiền ba chén ướt hồn hoa,
Khí thiên đã lại thu sơn nhạc.
Danh lạ còn truyền để quốc gia.
Khuất ngón tay than tài cái thế,
Lấy ai làm trạng nước Nam ta!


Trạng nguyên Lê Thế Vinh (Trạng Lường), người xã Cao Hương, huyện Thiên Bản (Hà Nam), một đại thần kiệt xuất triều Lê Thánh Tông. Bài thơ nói cái chết của Trạng như là do thượng đế gọi về trời (quy tiên).