Non nước quê người chỉn lạ lùng,
Rầy mừng gặp bạn phỉ lòng trông.
Duyên này đã thấy kim lan họp,
Thư kẻo còn truyền nhạn cá thông.
Mừng mặt bình yên thơ ngợi trúc
Quen lòng khế khoát chén khuyên thông
Dặm thanh vân bẵng giao tình cũ,
Thẳng trỏ Trường Yên hẹn lại cùng.


Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ trong Thần đồng thi của Uông Thù đời Bắc Tống:
“Cửu hạn phùng cam vũ, Tha hương ngộ cố tri; Động phòng hoa chúc dạ, Kim bảng quải danh thì.”