Đã dư mấy tháng ngày khô khao,
Mừng thấy trời cho một trận rào.
Hoa đượm màu tươi cười hớn hở,
Cá mừng nước ngọt nhảy lao xao.
Trong triều mọi đều ca vịnh,
Ngoài nội tam nông kẻo ước ao,
Nhuần khắp bốn phương tạo hoá,
Mây tuôn năm thức chín trùng cao.


Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ trong Thần đồng thi của Uông Thù đời Bắc Tống:
“Cửu hạn phùng cam vũ, Tha hương ngộ cố tri; Động phòng hoa chúc dạ, Kim bảng quải danh thì.”