Trời thu sao thọ rọi Ngân Hà,
Bao thuở ưu đàm bát nở hoa.
Ơn nặng, cánh bằng dời bắc hải,
Đơn thành, gà chó ở Nam gia.
Sổ trường sinh tám nghìn thu lẻ,
Nhà Thiện Lạc tháng bảy mồng ba.
Trân trọng môn đồ đầu bạc trắng,
Say xuân tạm mượn chén lưu hà.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.