Trời thu sao thọ rọi Ngân Hà,
Bao thuở ưu đàm bát nở hoa.
Ơn nặng, cánh bằng dời bắc hải,
Đơn thành, gà chó ở Nam gia.
Sổ trường sinh tám nghìn thu lẻ,
Nhà Thiện Lạc tháng bảy mồng ba.
Trân trọng môn đồ đầu bạc trắng,
Say xuân tạm mượn chén lưu hà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.