Thềm vàng nghi trượng giục ban mai,
Bóng ác bừng lên quạt báu khai.
Trời đất sấm vang ba bận chúc,
Móc mưa xuân dội chín ly đầy.
Rồng vàng hiệu Hán điềm ghi mới,
Trĩ trắng sân chầu lễ cống bày.
Từ ấy phương nam càng cảm đức,
Trụ đồng chất ngất chẳng cần xây.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.