Tiếng gà giục giã sáng linh lung,
Gang tấc lăm xăm tới điện rồng,
Bèn khiến lời Nghiêu khắp thiên hạ,
Mới hay chiếu Hán cảm Sơn Đông.
Âu vàng phó mặc tay anh tuấn,
Đuốc ngọc đều nhờ bực tướng công.
Gặp lúc thái bình người rảnh việc,
Làng làng thơm nức lúa đơm bông.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.