Năm nay
Tàng câu mở tiệc
Thanh miếu dâng ca
Trên tam vị nguy nga ngự toạ,
Dưới ba hàng rôm rả hoan thanh
Nhớ ơn cỗ vũ thăng bình
Tiếng đàn cấp túc linh đình điện xuân
Ngày xuân xuân tiệc lần lần
Trăm câu tuý bão, muôn vần tuy tương
Mừng từ đó ngô hương khang phụ
Phúc ngày ngày phú quý thọ ninh
Năm năm tụng đức hoà bình
Giáp phường dâng chúc ca đình nức vui


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998