Minh mị phương xuân hảo
Cổ vũ thái bình dân
Xuân kỳ phúc, vui xuân tiệc hát
Tụng thần hưu tám giáp hoan thanh
Miếu Chu đối việt tam linh,
Mùi hương nức kính, tiếng sênh đưa thành
Xuân ca xuân yến linh đình
Cung cầm lưu thuỷ, chén quỳnh bay hoa
Muôn nhờ giáng phúc bình hoà
Nhà đàn cửa hát noi ca đường cù
Mừng nay tiệc ca trù thị yến
Khúc thăng bình nức tiếng tụng dương
Thưởng đào một giải mừng làng
Năm thêm phúc quý ngày càng vinh hoa


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998