Bán thiên gia cát hội
Nhị nguyệt thục hoà xuân
Xuân kỳ phúc thờ thần tiệc hát
Hương dâng lên ngào ngạt kim lô
Một thơ Thanh miếu hát Chu
Tấc thành đối việt người nô nức lòng
Ca Thần đức, tụng Thần công
Khúc thiều phượng múa, tiếng đồng hạc rung
Ngày xuân xuân tiệc tiệc nồng
Say trăng chén ngọc hô Tung sân rồng
Tề thanh chúc Thánh cung vạn tuế
Nức ba(năm) hàng vui vẻ hơi dương
Thưởng đào một giải mừng làng
Hưu trưng ngày đán một tàng tuế dai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998