Một vẻ xem là một ngát ngao
Nhân gian mấy thú đọ thanh tao
Sen so đáy nước lồng gương nguyệt
Cúc lẫn thềm mây sắc vẻ sao
Hoa giỡn long lanh rèm Bích Ngọc
Hương đưa sực nức gác Quỳnh Dao
Gẫm chiều phong cảnh còn dường ấy
Mặt bạc mày quang phỏng thế nào


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004