Đầu sao chân tuyết mấy quan trình
Sớm gác yên vàng cửa Bắc kinh
Tuôn suối dồi dào lời đối thoại
Chống trời khoẻ khoắt sức can thành
Tuy vui yến nhạc nơi Hồ điện
Hằng tưởng uy nghi thuở Hán đình
Vốn giữ đạo ngay cầm tiết cứng
Thề lòng chẳng khuất mệnh cung tinh


Sách Văn đàn bảo giám ghi bài thơ này của tác giả khuyết danh đời Mạc với tiêu đề Tô công phụng sứ bài thứ nhất.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004