Khôn thay rất mực bác Lưu hầu,
Lui tới thong dong tự trước sau!
Vì giận không thành mưu Bác Lãng,
Nên đành phải bội ước Hồng Câu.
Suy tiêu khiển giặc lòng sinh chán,
Tịch cốc theo tiên, kế rất mầu.
Sách cũ một pho, ba tấc lưỡi,
Nhà nho như thế thực phong lưu...


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004