Một cặp hổ đồng ngồi góc thành,
Gác canh cung điện trải bao canh.
Thú sơn kết tụ trăm lần luyện,
Nham Điện oai phong mắt sáng nhanh.
Dê đá quái kỳ ai rõ nhỉ?
Ngựa vàng khoa mẽ sánh sao đành!
Trung thần như hổ lòng son sắt,
Lừng lẫy uy danh biên trấn thành.