Đất Qui Nhơn, thi nhân hội tụ
Hàn Mạc Tử, Xuân Diệu, Yến Lan, Quách Tấn, Chế Lan Viên

Hoàng Nhật