Xanh biếc
Trắng mơ
Thỉnh thoảng là xám
Đối diện trước mắt
Gương phản chiếu
Mới đó thay đổi ngay giờ.