Bấp bênh rồi lại bấp bênh
Đang thấp sát đất cất lên bằng trời
Em vừa mới bước vào ngồi
Tự nhiên cao vút. Tiếng cười giòn tan
Mới nghe chim chóc reo vang
Đột nhiên tụt xuống bằng hàng cỏ xanh
Xuống lên lên xuống thật xanh
Tưởng mình như thể sắp thành chim bay!


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995