餞如清正使內閣侍郎阮述使君

萬里皇華又閣臣,
蓬萊闕下奉芝綸。
便辭禁直開駰駱,
將使中朝識鳳麟。
人海奇觀須到底,
珠江前路是知津。
龍編秋月逢佳餞,
回首仙班第一人。

 

Tiễn như Thanh chánh sứ nội các thị lang Nguyễn Thuật sứ quân

Vạn lý hoàng hoa hựu các thần,
Bồng Lai quyết hạ phụng chi luân.
Tiện từ cấm trực khai nhân lạc,
Tương sứ Trung triều thức phượng lân.
Nhân Hải kỳ quan tu đáo để,
Châu Giang tiền lộ thị tri tân.
Long Biên thu nguyệt phùng giai tiễn,
Hồi thủ tiên ban đệ nhất nhân.

 

Dịch nghĩa

Lần này quan Nội các lại vượt muôn dặm, đi sứ nước Thanh,
Dưới cửa quyết của gác Bồng Lai đã được nhận chiếu vua.
Theo lời truyền, ngựa sứ sẽ được bước thẳng từ cửa Cấm,
Đi sứ sang Trung triều sẽ biết được múa phượng múa lân.
Kỳ quan Nhân Hải sẽ được đến tận nơi,
Đường theo Châu Giang sẽ biết rõ được bến.
Cuộc tiễn này đang mùa thu ở Long Biên,
Nhìn lại thì sứ quân là người thứ nhất có dáng tiên hơn cả.


Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Muôn dặm đường xa tiễn Sứ quân,
Bồng Lai xuống chiếu chọn lương thần.
Oai phong ngựa sứ màu đen trắng,
Nghi lễ Bắc triều múa phượng lân.
Nhân Hải biển xanh nhiều cảnh lạ,
Châu Giang bến lớn cánh buồm lâng.
Long Biên trăng chiếu quanh bàn tiệc,
Thấy dáng sứ quân khác tục trần.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụ chú của Nxb Hải Phòng

Ở phần dịch xuôi, nhà xuất bản Hải Phòng dịch tựa bài thơ là “Tiễn Chánh sứ Nội các Thị lang Nguyễn Thuật đi sứ nước Thanh“, với chú thích như sau:

"Nguyễn Thuật (1842 - ?) hiệu Hà Đinh, quê làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, tỉnh Quảng Nam, đậu cử nhân năm 1867, đậu phó bảng năm 1868. Sơ bổ Thị lang Nội các, Thượng thư bộ Hộ. Đi sứ Thanh về, làm Thượng thư bộ Lại, phong hàm Thái tử thiếu bảo, Hiệp biện đại học sĩ, vào giảng hầu vua ở Tòa kinh diên, Thời này Lê Khắc Cẩn cũng ở Nội các Huế."

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Thanh đi sứ dặm trường trần,
Dưới gác Bồng Lai chịu mệnh quân.
Ngựa sứ thẳng đi từ cửa Cấm,
Trung triều nghi lễ múa rồng, lân.
Kỳ quan Nhân Hải tận nơi đến,
Đường đến Châu Giang rõ bến tân,
Thu tiết Long Biên đang cuộc tiễn,
Sứ quân người có dáng tiên nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời