Tin tức từ xuân đến dịp này,
Núi sông ngàn dặm ngóng trông hoài.
Mẹ cha còn sống lo bồi sức,
Đàn hát gần nhà cũng sướng tai.
Cốt cách cửa vàng nơi mái ngọc,
Tấm lòng như tuyết tựa hoa mai.
Tuổi hưu tìm bạn ôn tình cũ,
Chống gậy hiên ngang bước dặm dài.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)