15.00
Đăng ngày 25/03/2023 05:42, số lượt xem: 52

Muôn kiếp bèo trôi
Nhậm vận thịnh suy
Bình tĩnh mà run
Khủng vô bố uý

Sân si tham Ngã
Bể khổ trùng trùng
Luân hồi sinh tử
Nghiệp quả vô cùng

Quá khứ đã qua
Vi lai chưa tới
Hiện tại vô thường
Vô thuỷ vô chung

Không nghĩ thiện ác
Vô sở vô trụ
An tâm kiến tánh
Kỳ tâm nhi sinh

Tự tâm an tịnh
Bổn tánh từ bi
Không đến không đi
Quán tự kiến tại

Phật tánh tại tâm
Từ bi hỷ xả
Hồi đầu bỉ ngạn
Tri kiến Như Lai