15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2023 13:55, số lượt xem: 37

Gặp nhau chén ly bôi
Hỏi bạn đi về đâu?
Bạn ngậm ngùi lắc đầu
Nước tan nhà ly tán
Thôi thì bạn cứ đi
Ôi bức tranh vân cẩu