15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2023 09:59, số lượt xem: 190

Thế suy thế, thế thời thế yếu thế
Thế nhục thế, thế thời thế hận thế
Thế khốn thế, thời thế thế nạn thế
Thế tận thế, thời thế thế thế thế