15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/03/2023 09:59, số lượt xem: 62

Thế suy thế, thế thời thế yếu thế
Thế nhục thế, thế thời thế hận thế
Thế khốn thế, thời thế thế nạn thế
Thế tận thế, thời thế thế thế thế