15.00
Đăng ngày 13/03/2023 06:44, số lượt xem: 50

Cài gươm xuất giá lạy mẫu thân,
Nguy nguy ngàn dặm biệt cõi Đông.
Lìa Ngô lưu luyến màu tóc bạc,
Duyên về Hán Thục đượm má hồng.

Son phấn tóc mai thuyền quyên bến,
Phận gái tam tòng nhẹ núi sông.
Mai đây sử xanh nào ai biết,
Đáo Ngô, ly Thục, bởi vì ai?