15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2023 06:16, số lượt xem: 54

Chúng sinh luân hồi
Trôi theo nghiệp dĩ
Thăng trầm vận số
Sở trụ đó đây

Mang tâm bồ tát
Chơi trò chúng sinh
Tham sân si muội
Khổ luỵ luyến ái

Múa khúc vô thường
Quay cuồng u mê
Hồn mê trần thế
Thiện ác tranh phong

Vô minh chấp Ngã
Cố chấp nhị nguyên
Không quán tự tại
Vô thường vô Ngã

Trụ giữa dòng đời
Nghiên nghiên tịnh độ
Tịnh tâm kiến tánh
Ngả còn Ngã không?

Phạm hạnh chưa thành
Việc đời không xong
Giác ngộ chả thấy
Bất khứ bất hồi