15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/12/2022 10:53, số lượt xem: 121

Mình hỏi, răng không về bên ni?
Mình nhón gót dòm trước trộ sau.
Mình ơi! Mình đang ở bên ni.

Mình ơi! Răng mà qua bên nớ?
Mình dòm bên ni ngóng bên nớ.
Mình ơi! Mình đang ở bên nớ.

Mình ơi! Mình không đi không đến
Mình không qua bến nớ bờ ni
Mình không lại ngoài tê trong nớ.