Mấy lần qua Huế cố đô
Mà tôi mới nếm Huế thơ mé ngoài
Mới chỉ biết bún Huế cay
Mới nghe "dạ" Huế ở ngoài quán cơm
Qua cầu tàu có chậm hơn
Đôi lần thấp thoáng sông Hương gọi là
Tràng Tiền – Gia Hội – Đông Ba
Thương câu hò Huế ngó qua đỡ thèm

Một tuần tôi giữa Huế em
Tình cờ lại gặp Huế đêm mưa phùn
Tôi thăm Đại Nội, Hoàng Cung
Tôi thăm lăng tẩm, đồi thông – chùa chiền
Phu Văn Lâu, núi Ngự Bình
Nghe chuông Thiên Mụ trên thuyền Hương Giang

Còn đây vương miện, ngai vàng
Tiếc không còn nữa mấy nàng cung phi
Trường tồn lăng tẩm, văn bia
Vương triều thoáng chốc quyền uy lụi tàn
Hoàng cung cỏ lút đường hoang
Giọt sương gieo nỗi hoạn quan cung tần
Trông thành mà nể sức dân
Trông cung đình nể nghệ nhân một thời

Bây giờ ơi!
Mai sau ơi!
Xin đừng phụ bạc những người tài hoa.


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002