Đứng chắn sân chùa trông bóng nguyệt,
Gượng vào đi ngủ chẳng yên nằm.
Có người khuyên tớ nhàn vô ích,
Nếu đến vân hương cũng rứa chăng?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.