Trống lầu giục giã đồng hồ cạn,
Đi đứng loanh quanh vẫn chửa nằm.
Khách đến khuyên mình “an sở ngộ”,
Khi nghe hiểu chuyện khách buồn chăng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.