Đèn sáng trăng trong khắp đế thành,
Kim ngô chẳng cấm khách du hành.
Sĩ nữ giong chơi đi lũ lượt,
Lâu đài đàn hát suốt chung quanh.
Chè chén có gì nơi quán khách,
Bạn bè đông đủ thoả lòng mình.
Gió thu đừng thổi canh khuya nữa,
Nghìn dặm người thêm nghìn dặm tình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.