Hiu hắt gió thu hơi lạnh giá,
Vằng vặc trăng thu vẻ trắng ngần.
Trong tiệc chén vàng đang thắng thưởng,
Giữa trời thỏ ngọc nhớ đồng quần.
Say kể lan man tình cố cựu,
Thơ dùng nhan nhản chữ thanh tân.
Lâm toàn kia với nơi thành thị,
Đáo xứ đâu mà chẳng có xuân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.