Nước mây bao trở lại quê mình,
Gậy trúc đi ra khỏi đế thành.
Phòng cũ năm canh ngâm ngợi nguyệt,
Mộng thường muôn dặm thở than tình...


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.