Bốn mùa chơi bốn cảnh,
Thi tửu suốt năm giòng.
Mai nhặt thưa gối nguyệt,
Sen man mát giải nồng.
Ngạt ngào hương khóm cúc,
Xoang xoảng gió cành thông.
Còn những chiều thanh vắng,
Ngư ca tiếng não nùng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.