Sĩ mỗi người mỗi chí,
Tâm nhàn là thân vinh.
Văn chương thiên cổ trọng,
Khứ tựu nhất thân khinh.
Rượu ngon bên cảnh đẹp,
Đàn ngọt dưới trăng thanh.
Mới hay thú u dật,
Tránh khỏi thế gian danh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.