Gần nay các cao sĩ,
Đều chuộng sự thanh nhàn.
Rượu hả cúc Bành Trạch,
Cuộc đổi cờ Tạ An.
Thế sự xem rưa rứa,
Nhân tình nghĩ dở dang.
Vong cơ cười khúc khích,
Âu lộ bãi thênh thang.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.