Được nhàn là đủ thoả,
Bất tất suối rừng đâu.
Tổn ích suy lời dịch,
Tâm thân ngẫm lẽ mầu.
Xem chim truyền trại rậm,
Thưởng cá lượn ao sâu.
Khách vào không tiếp truyện,
Thổi sáo trả lời nhau.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.