Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:20

Thủ 27

Thượng sơn sắc hạ nhạn trung chân
Đức thiệu niên tôn đạo bất bần
Cốt lận chân ngôn vô ẩn nhĩ
Định tri thạch thượng hữu tiền thân
Mã ngưu tương cập giai Hồng quận
Phì tích nan năng liệu biệt nhân
Kim nhật thử tình vô hạn hận
Nhất tràng tâm sự phó thiên quân

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thương sơn kiệm bạc giả mà chân
Đức lớn niên cao đạo chẳng bần
Lời trọng như vàng không ẩn ý
Duyên ghi trên đá nối tiền thân
Ngựa trâu thành bạn nguyên đồng quận
Gầy béo điều thang khó kén nhân
Đeo hận ngày nay tình xiết kể
Nỗi lòng cam để gửi thiên quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng sơn bạc giả mà chân,
Niên cao đức lớn chẳng bần đạo tôn,
Như vàng không ẩn chân ngôn,
Duyên ghi trên đá nối tồn tiền thân,
Ngựa trâu thành bạn đồng quân,
Điều thang gầy béo kén nhân khó bày,
Xiết tình đeo hận ngày nay,
Nỗi lòng cam để giải bày thiên quân,

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời