Biết đủ nào ai đã biết gì,
Mơ hồ bởi tại tính đa kỳ.
Tri cơ đã sẵn trong kinh Dịch,
Hộ mệnh thì không một vị kỳ.
Thời lai mắt cá loè ai đó,
Dương cực thân rồng chịu lỗi kia.
Thú cũ cầm tôn khi nguyệt tỏ,
Hương sơn về đó biết bao thì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.