Nhân sinh hà tất tiếng làm gì,
Xuất xử tuỳ tâm chứ chẳng kỳ.
Dịch nhiệm nên suy cùng thái bỉ,
Thuốc hay nào cứ phải xâm kỳ.
Ông dặn tôi theo điều nghĩa ấy,
Tôi chờ ông dưới bóng chiều kia.
Vẫn biết ở đời duy có lợi,
Chót thề với núi thủa đương thì.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.