Vượt qua bể học muốn cầu chân,
Đạo sợ bần, thân chẳng sợ bần.
Càng thêm cuồng lãn vui cho nết,
Chi để công danh bám đến thân.
Chiếu mệnh chín trùng ngàn dặm tuyết,
Anh tài bốn bể hội chen chân.
Xem thơ kính phục tay hào kiệt,
Trong đất, Hoan châu có sứ quân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.