Cây đỏ như màu bóng tịch dương
Hồ mờ sóng lạnh hắt hồi quang
Sương dầm lưng nhạn cô bồ trắng
Làng ít tiếng chim bãi á vàng
Cây tản ụ sù ngơ thợ Thạch
Ngựa còi ngang bướng phụ Tôn Dương
Khổ tâm thơ dẫu nhiều vô ích
Kém gã mù đem tấm cám sàng

tửu tận tình do tại